సంక్రాంతి

బొమ్మల కొలువు

అదొక క్రిక్కిరిసిన జనావాసాము
వింత రంగుల రంగస్థలము
పాల బుగ్గల పారాడు పసిపాపల మొదలు
వయసు మళ్ళిన ముసలి వగ్గుల వరకు
బ్రతుకు అంకాలను అంచెలాంచెలలో అమరించిన
జీవ దశావతరముల జగన్నాటకము

అదొక నిత్య క్రీడాస్థలి
వయసు నిమిత్తము లేని ఆటలకు ఆలవాలము
ఆకతాయీల కాకతాళీయ బొమ్మల అవశేషాల మొదలు
పౌరుషాలను ఎగదోయు పరాక్రమ విశేషాల వరకు
సకల సంపత్తిని ప్రావిణ్యముల వారీగ పేర్చిపెట్టిన
క్రీడా కదన ఆయుధ పూజా మందిరం

అదొక వేద పాఠశాల
జీవిత సూత్రాలు లిఖియించిన నల్ల బల్ల
శ్రమను ప్రతిఫలించు సాధనముల మొదలు
ఫలితము ప్రతిబింబించు సౌకర్యముల వరకు
తరతరాల తత్వమును సంపూర్ణముగ ఆకళింపు చేసుకున్న 
కర్మ క్షేత్రపు మేధో మాగాణి

కరతలములో అనంతమును దాపెట్టు దుర్భిణి
అనల్పమును స్వల్పముతో ఎరుకపరుచు దార్శని
తరచి చూచిన కొత్త పార్స్వములను చూపెట్టు కలువ పూవు
తర్కించి చూచిన విషయమును విశదపరచు బొమ్మల కొలువు

No comments: