నవరాత్రిIs idealism in-born or inculcated? In other words, is perfection the end in itself or a means to an end? If perfection is indeed the end result, what is the purpose of avatars, as in Dasaavatharam or Navaraatri incarnations? Couldn't God just manifest himself in the same embodiment of perfection every time and achieve the balance - what is the reason for a fish, boar/pig, turtle, dwarf, half-man, half-lion, an aggressor, before eventually embracing the idealism in the Rama avatar? And He hadn't just stayed there, He went on portray other roles that were attuned to those times. Similarly, if the only reason why Goddess Durga took shape is to end Mahisha, why couldn't She have taken that all-powerful right on the first day and be done with it? Why go through the iterations of various avatars each with its own traits and characteristics?

Perhaps, evolution is inherent to the process of perfection, whether in human or Divine. The need to adapt with changing times, embracing what is relevant and extricating from the unnecessary, forms the basis of these several incarnations and various iterations of maintaining the balance and achieving harmony. And that is why a fish in one era assumes the same importance in the scheme of things as that of a wily and conniving avatar in a different, and that also appears to be the reason, why the Goddess starts off as an infant before turning into omnipotent.

సృష్ట్యాది మొదలు కల్పాంతముల వరకు
మనుగడ మంత్రమునకు మార్పు బీజాక్షరము
మంచిని ప్రేరేపించి చెడును పరిహరించి
సమతుల్య సాధనకై సమకూర్చుకొను సంపత్తిన
ఉచ్చిష్ఠమునకై ఉపకరించు ఉత్తిష్ఠానమున
మేనినైనగాని మేధనయినగాని
విషయవాసనలు దరిచేరలేని
విసర్జనా అవలంబనలే విధాయకము
ఆదిదేవునికైన ఆదిశక్తికి అయిన
అవతార క్రియలో పరిణామ ప్రక్రియే అనుసరణీయము

సృష్టి స్థితి లయలు కాల చక్రమునకు కమ్ములు కాగా
ధృతి స్థితి మతులు పరిపక్వతకు పట్టుగొమ్మలు
జీవితపు ప్రతి అడుగూ మెరుగు చెందుటకు యత్నము
అవతారపు ప్రతి మలుపూ పరమార్ధము చాటు ప్రయత్నము
దేవుడైన గాని జీవుడైన గాని
దాటిపోలేని బ్రతుకు సోపానమిది
దశావతారములు ఆవిష్కరించిన నరావతారమున
నారీతత్వము నిబిడీకృతమైన నవరాత్రి మహాత్మ్యమున
మనవాళికి మార్గదర్శకమైన మార్పు సూత్రమిదే
ప్రాణకోటిని ప్రగతిపధమున నడుపు వెలుగు బాట ఇదే

1 comment:

Madhusudhan Raju R said...

Very wonderfully said Srini...

I had always been amazed with the choice of your WORDS / Padha-Jaalam ... and just the words, Your ability to CONNECT /RELATE diversified things...

I had been a FAN of your Ramblings eversince I read 'Veerumaandi'... TRUTH...

Who/What are you???

You talk so many technical aspects of Movie / Science etc... you come up with Telugu Poetry...

How do you get that FLOW :) ... I am amazed :)