వినాయక చవితిProbably no other God exhibits as much vulnerability as Lord Ganesha, beating his father quite handily in the process. After a life-altering battle with Lord Siva right after his taking his first breath, he is left with disproportionate figure quite incongruent with his body. And a mouse to move around, to boot. He runs through the whole gamut of emotions in his very short life span before being left for dead, only to be revived later, all this in spite of being the son of the Supreme. Despite all these handicaps and setbacks, he claws his way to becoming the leader of the 'Ganas' (the action force of the Gods), proving that ultimately will prevails over everything.

నవరస నటపతితప్పటడుగులనాడే తండ్రితో తంపులు తెచ్చుకుని
తండ్రి అడుగులననే తుదకు తలకు తెచ్చుకునే
చిట్టి తండ్రుల తోడుకాచే బాల బేలపతి

ఊయలూపవలసిన వేళలలో ఉగ్గడగించు ఊపుతో
నిప్పులురిమే కన్నులతో ఎదుటనిలిచిన నిటాలాక్షుని
విప్పారిన కన్నులతో గన్న భయవిహ్వల మూర్తి

అంతనే...
సతిని బాసిన శివుడు రగిలిపోయిన పోలికలో
తల్లిమాటను శిరసావహించు తనయుడి కర్తవ్యముతో
పోరి వచ్చిన ప్రమధులను పరిమార్చు రుద్ర స్ఫూర్తి

బాలుని కబళించ కదిలిన ప్రళయ కాలుని సేనను
ఎదిరించి వణకించి ద్రుంచి హరించి
కడకు విరూపాక్షునే బరిలోకి దించిన వీరత్వము

ఈసునితో
వైరముతొ కాదు వరముతో నెగ్గవలెనన్న కిటుకు
ఈ సుతునికి
భీభత్స యుద్ధావసానమున త్రిశూలమునకు తెగివడిన తల
విడి వడిన మొండెమునకు తెలిపిన బాధాకర సత్యము

కపర్ది అపరీక్షిత శూరత్వ కారిత్వము
మాతృ మనోక్లేశ విదారక దృశ్య కారకము
సమయానుకూలముగ గజాసుర వర వృత్తాంతము
కలసి జరిపె భిన్న రాసుల సం యోజనాద్భుతము

ప్రాణ ప్రతిష్టయందు మాతృత్వమంద తొందరలో
జీవన రేఖ దిద్ద మరచిన ప్రాణాంతక పొరపాటును
విధాత ఈ పరి సరిచేసి ఉసురు పోసి
పార్వతి కందించె స్వస్థ సుందర శాంత రూపము

కరి వదనము కురచ కాయము
చిట్టిపొట్టకు చుట్టుబిగిసిన నాగబంధము
ఓపలేని బరువును మోయలేని వాహనము
విరియించిన నవ్వులను నిలబెట్టు వేడుకైన విగ్రహము

నటరాజు తత్వము పుణికి పుచ్చుకున్న నాట్యపతి
లయధరుని లాస్యమును వంట పట్టించుకున్న లీలాగతి
వెరసి వరలె సమ్మోహన నవరస నటపతి గణపతి

No comments: